Alamat Ng Gubat Essay examples

8139 Words Jun 16th, 2013 33 Pages
-------------------------------------------------
Main characters
Tong
Tong is a small crab who is like a banana blossom =)) (heart of a banana )in the forest to cure his sickly father. He is the son of the king of the sea, along with his siblings who are not assigned to the quest. He is engaged to a fish named Dalagang bukid. Tong is pinkish red and is the youngest in the pack of their crab family. Tong also has a brother called Katang who planned to take revenge on him at the middle of the story.
Pagong
Pagong is a tortoise who is helping Tong in his adventure. He amazes Tong with his collection of turtle eggs. Pagong is an enormous tortoise that is very slow. He is also confused with his sayings and is said to be wisely stupid.
…show more content…
Noon din ay nag-log-off si Tong sa Friendster at dali-daling nagtungo sa lupa. Inabot s'ya ng pitong araw at tatlong gabi sa paglalakbay bago narating ang kakahuyan. Sa di kalayuang ilog ay namataan n'ya kaagad si Buwaya na nagpapahinga.

"K-kamusta po!" bati n'ya. "Maaari po bang magtanong kung saan ma—"

"NGINANGAUHA MO HA AHO?" tanong ni Buwaya.

"Ano po?"

"Pweh!" Idinura ni Buwaya si Maya na naglilinis ng ngipin n'ya. "Sabi ko, kinakausap mo ba ako?"

"O-opo. Hihingi po ako ng—"

"Kailangan mong magbayad ng pilak."

"Wala po akong pilak, perlas lang ang dala—"

"Tatlong perlas!"

Iniabot ni Tong ang mga perlas, at itinuloy ang tanong. "Saan po ba maaaring makakuha ng puso ng saging dito?"

"Tatlong perlas!"

"Pero n-n-nagbigay na po ako," nag-aalangang paalala ni Tong.

"Bayad mo lang 'yon dahil kinausap mo s'ya!" pasigaw na paliwanag ni Maya.

Iniabot ni Tong ang tatlo pang perlas, pero hindi pa rin s'ya sinagot ni Buwaya.
"Saan po kaya ako makakakuha ng puso ng saging?" muli n'yang tanong.

"Tatlong perlas!"

"Pero dalawang beses na 'ko nagbigay, at tatlo na lang ang perlas ko!" angal ni Tong.

"Tatlong perlas ang hinihingi, kaya tatlong beses kang magbibigay," sabat

Related Documents