Cultural of Corporate Essay

18970 Words Aug 25th, 2014 76 Pages
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------

LƯU THỊ TUYẾT NGA

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Tp. Hồ Chí Minh Năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------

LƯU THỊ TUYẾT NGA

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM THỦY SẢN BẾN TRE

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. HỒ TIẾN DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh Năm 2011

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực. Học viên thực hiện: Lưu Thị Tuyết Nga
…show more content…
09 1.2.2. Phương diện văn hóa ............................................................................... 11 1.2.2.1. Tồn tại và thích nghi với các môi trường bên ngoài ................................. 11 1.2.2.2. Quản lý sự hợp nhất nội tại ..................................................................... 12 1.2.3. Các mô hình VHDN ................................................................................. 13

1.2.3.1. Mô hình văn hóa gia đình (Clan) ............................................................. 14 1.2.3.2. Mô hình văn hóa sáng tạo (Adhocracy) ................................................... 14 1.2.3.3. Mô hình văn hóa thị trường (Market) ...................................................... 15 1.2.3.4. Mô hình văn hóa cấp bậc (Hierarchy) ..................................................... 15 1.2.4. Công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp (OCAI) ................................... 16 1.2.5. Quá trình hình thành và phát triển VHDN ............................................ 17 1.2.5.1. Giai đoạn hình thành .............................................................................. 17 1.2.5.2. Giai đoạn phát triển ................................................................................ 18 1.2.5.3. Giai đoạn trưởng thành và suy thoái ....................................................... 18 1.2.6. Các giải pháp để quản trị và phát triển VHDN ...................................... 19 1.2.6.1.

Related Documents