Factors Affectingacademic Perfomance of Civil Technology College Students

1551 Words Jan 19th, 2016 7 Pages
APENDIKS D
BUOD NG DIAWOT NI TANASYO BARABAG Anim na magkakapatid ang naninirahan sa lugar ng Mapandan. Si Lanus ang panganay na lalaki, pangalawa si Dawmon at bunso sa lalaki si Manggob. Si Sollanan naman ang panganay na babae, sumusnod si Dyaopan at si Abogaygay, ang pinakabunso sa anim. Isang araw, habang nagtitipon-tipon ang tatlong magkakapatid na lalaki, nagpagawa ng pudong si Manggob kay Dawmon. Sa simula, maayos ang pagkakalikha nito ngunit inantok si Dawmon at nasira ang pudong. Itonapon niya ito sa silong. Bago siya natulog, binalaan niya ang kalikasan pati na rin si Manggob na huwag gumawa ng anumang ingay at huwag siyang gambalain kahit na may sumalakay na kaaway. Habang natutulog si Dawmon, nainip si manggob at
…show more content…
Nang malaman ito ni Manggob, sinabi niyang hindi sila maaaring tumuloy sapagkat magulo ang Mapandan. Pagkarinig ni Lyomontad sa balitang ito, bumalik siya sa balangay at ibinalita ang nangyari sa kanilang ama na ni Dyoyan. Iniutos ni Dyoyan na ipagpaliban na lamang ang lakad at pinabalik niya ang balangay. Nang makaalis na ang balangay, ipinagpatuloy ni Manggob ang paglalakbay. Narating niya ang alapaap ng Subangnon. Ipinatawag ni Manggob ang hangin at inutusan nitong lusubin ang Subangnon upang agawin si Barobaynon, babaeng napupusuan ni Dawmon, mula sa kanyang kapatid na si Tibay. Nag-away ang hangin at si Tibay. Natalo si Tibay at tinangay ng hangin si Barobaynon upang iharap kay Manggob. Inutusan ni Manggob ang hangin na dalhin sa Mapandan si Barobaynon upang ibigay kay Dawmon. Kasabay ng bagyo ang kwintas ni Manggob na tumungo sa Mapandan. Ipinakuha ni Manggob sa kwintas si Abogagay, ang nakababata nitong kapatid, bilang kapalit kay Barobaynon. Bago umalis ang kwintas, ibinilin ni Dawmon na pinauuwi na si Manggob upang makasama sa pakikidigma ngunit tinawanan lamang ito ni Manggob. Mula sa Subangnon, napadaan si manggob sa lugar ng Pammaroyan. Nakita niya rito ang taong naging bato. Tinulungan niya ito upang maging tao muli. Gusto nitong sumama sa kanya ngunit tumanggi si Manggob. Sa kanyang pag-alis, ang tao’y naging bato muli. Dumaan din si Manggob sa Pannibadan. Dito natutulog ang

Related Documents